Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Тайните на Демагозите и Демонолозите. Тайните на Рейтинга Печат Е-мейл

Тайните на Демагозите и Демонолозите

Демони и Демагози

Декапитация на Демонизацията и на Демагозите.
Декапитализацията на Демaгозите.
---

Неведоми Но-Видими са Пътищата на Словото.

Природата на Думите.Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.

Когато Римските Императори,подкокоросани от придворните си Юдeи от завладяната Провинция Юдeя тръгнали насилствено да налагат Християнството сред Езическите Народи,нарочили за Демони всички езически Богове,на много от които са се кланяли,принасяли Жертвоприношения и Дарове и те самите,преди Император Константин да наложи Християнството за официална Религия.

Очернили ги,охулили ги,други преименовали и присвоили,изопачили Значението и Ролята им и се пробвали завинаги да ги изтрият от Паметта,Езика,Митологиите,Преданията,Сказанията,Легендите, и Вярванията на Народите.Разрушили Светилищата и Храмовете им,а върху Основите им построили своите Храмове.

Както всички знаят,Езическите Богове са оцелели и се възродили отново,а Римската Империя от Векове е в Миналото,разрушена и отслабена отвътре от юдейските Клики в отделните и Провинции.

Демонизацията и Сатанизацията на Противника са толкова мръсни,адски Похвати на Демагозите,колкото са древни и самите Думи Демон,Демагог и Сатана.

Тези Похвати говорят много за Същността и Начина на Мислене на Демагозите.

Очернянето,и приписването на другите на собствените Пороци,мръсно Подсъзнание,Намерения,Действия,и черноглед Начин на Мислене е Похват на долните, подли,и нещастни Същества.

Които по този Начин се пробват да постигат Целите си,да избиват Комплексите си,и да се самозалъгват,че не са сами в адския Казан.
---

Къде са Корените на Демоните,Демагозите и Демонизацията?

В моя любим латински Език,както в повечето Случаи на тълкувани от мен Думи.

И който латински Език,както и гръцкия са пробвани да бъдат използвани като удобен Параван за латиноговорящите Лингвисти за да измислят Етимологии на различни измислени от самите тях Думи.
---

Демон е Словосъчетание,а не една Дума.

Представката Де- и Мон.

Демагог също е Словосъчетание,а не една Дума.

Общоприетото официално тъкуване на Думата Демагог,че произлиза от гръцкия Език,и че значи Водач на Народа е само за Заблуда на Противника,като се казва.

И която Заблуда е поредният Пример за Демагогия.

Истинската Същност на Демагог е:

Де-Магог,Де-Маг.

Представката Де- и Маг.
---

Латинските Представки


Представката Де- пред Корена на много Думи е от латински Произход.

Както са такива и аб-, абс-, ар-, ад-, ак-, ал-, амби-, амбо-, ан-, ап-, ар-, ас-, ат-, аф-, дез-, ди-, дис-, диф-, ил-, ин-,интер-, интра-, инфра-, ир-, ин-, ко-, кол-, ком-, кон-, контр-, контра-,...
и още много други.


Де– De-

Представката Де- означава:

Отделяне,Отстраняване,Лишаване,Унищожаване,Недостатък,Отсъствие,Движение от Горе Надолу,Снижаване.

Формата Дез- се появява вместо Де- пред Гласни Букви,като Дез-Интеграция например.
---


Примери за Думи с Представката Де-,Дез- :
----------------------------------------

Девалвация - Снижение на Стойността на парични и валутни Единици (противоположно на Ревалвация);

Дезинсекция - Унищожаване на вредни Насекоми (лат. insectum – Насекомо);

Демилитаризация - Политическа Доктрина за ликвидиране на въоръжените Сили и военното Производство; Разоръжаване.

Деквалификация - Изгубване на Квалификацията;

Декапитация - Обезглавливание, лишение Головы (часть капит от лат. caput, capitis – Голова)

Декапитация - Обезглавяване,Лишаване от Глава;

Декапитализация - Унищожаване,Лишаване,Загуба на Капитали,източване на Капитали;

Но Декапитализация е „модернизирания" Вариант на Декапитация - Обезглавяване.От латинската Дума Caput,Capitis - Глава.

Която Дума Глава са се пробвали да използват за наричане на Богатствата си някои - така самонареклите се „Капиталисти".

Caput - Capital. Глава,и Главното. Капиталът като Главната Цел,Главната Придобивка,Главното Условие,за да се нарече Човек богат и състоятелен.

Така Декапитализацията е символично и буквално Обезглавяване на Обекта или Субекта,който се декапитализира.

Показателен е Фактът,че от същата Дума Капут произлизат и Думите Капитулиране и Капитулация:

Предаване след Загуба на Битката,Загуба на Сражението,Загуба на Войната.

Символично и буквално Самообезглавяване.

Капитулация на Капитала.

От същата Дума Капут произлизат и Капителите като архитектурен Елемент.

Тази Дума Капитал е една от най-любимите и често използвани Думи от Почитателите на Латинския Език и Римската Империя - Кепитъл за Столица,Капитолии за Кметствата,и т.н.

От Капут (Глава) произлиза и нашата много хубава Дума за Шапка - Капа,а оттам и Капела.
---

Какво е Демокрация

От тази гледна Точка за Значението на Представката Де- в Думите,се изяснява и Значението на Думата Демокрация.

Де-Мокрация. Мокрация от Мокро,от Влага,от Вода.

Така Демокрация буквално значи Проба за Лишаване от Влага,Изсушаване,Унищожаване на Водата във всички демократични Общества.

Проба за източване на всичките живителни финансови,ресурсови и човешки Потоци.

Което се случва и в Действителност с Пробите за агресивното демократизиране във „Нововъзникващите пазарни Икономики".

Пак Попадение право в Десетката.
---

Какво е Демонстрация


Изяснява се и Думата Демонстрация.

Monster е Чудовище.

Де-Монстрация буквално значи Отстраняване,Унищожаване на Чудовищата.

Така Демонстрантите буквално искат да отстранят,унищожат Чудовищата.

Още едно Попадение в Центъра на Мишената.

A Демагозите са нарекли бунтуващите се Люде така,защото се пробвали да ги демонизират и тях с това Наименование Демонстранти - Демон-странти.Защото те застрашават Властта им.

Иронията на Съдбата е във Факта,че тази Дума се е обърнала срещу Демагозите и Демонолозите,които са и всъщност Чудовищата.
---

Как са измислени Демоните

Думата Демон е измислена и образувана навремето от латиноговорящите Лингвисти от юдeйски Етнос по същия Начин като Декапитацията,Обезглавяването,и всички други Думи,които имат Представката Де-.

Де-Мон.

Какво е Мон?

Мон е всичко,което са искали,и са се пробвали да отрекат,охулят,очернят,и обезсилят латиноговорящите.

Проба за Отделяне,Отстраняване,Лишаване,Унищожаване,Недостатък,Отсъствие,Движение от Горе Надолу,Снижаване на Мон.

С Представката Де- са се пробвали да го лишат от Силите му, да унищожат Мон.Като го обявят за Де-Мон.

Според моя Канон за еднаквите Съгласни Мон,Мана,Ману,Мен,са една и съща по Скрита Същност Дума.

Man - Мен - Човек.

Терминът Човек - от прабългарски и древногермански - Мannaz Мnwaz "Мъж, Човек".

С Думите получени от тези Корени се наричат всички от човешката Раса,независимо от техния Пол,или Възраст.Това е най-старата Дума за Човек.

Ман - "човешко Същество, Човек," (срв. също немски Mann, старонорвежкия Мar, готически Манна "Мъж".

Така Пробата за Демонизирането на някого,на конкретен Човек буквално значи Обезчовечаването му,лишаването му от всякакви човешки Добродетели и Качества.

Което е и Факт.Точно това се пробват да направят Демагозите,когато се пробват да демонизират някого.

Както се казва,се пробват да го изкарат „по-черен от Дявола".
--

Ману

Ману (санскр.) — титул, которым в текстах индуизма называют прародителя человеческого рода. Ману — это также первый царь, правивший землёй и единственнй человек, спасённый Вишну от всемирного потопа. Ману обладают великим благочестием и мудростью.

Ману на Санскрит - Титла с която в Текстовете на Индуизма се назовава Прародителят на човешкия Род.

Ману също така е първият Цар управляващ Земята,и единственият спасен от Вишну при Всемирния Потоп.

Ману притежава велико Благочестие и Мъдрост.

Така Демагозите като правят Проби да демонизират Мон,значи,че се пробват да го лишат от Благочестието и Мъдростта му.
---

Мана

Мана в верованиях народов Меланезии и Полинезии — существующая в природе сверхъестественная сила, носителями которой могут быть отдельные люди, животные, различные предметы, а также «духи». Манипулирование маной применялось для достижения ближайших целей: хорошей погоды, обильного урожая, излечения от болезни, успеха в любви или победы в сражении.

Мана във Вярванията на Народите от Меланезия и Индонезия е съществуваща в Природата свръхестествена Сила,Носител на която могат да бъдат отделни Хора,Животни,различни Предмети,а така също и Духове.

Манипулирането (Терминът в горния Текст на руски е подвеждащ.Няма как да се манипулира Маната) на Маната се прилагало за постигане на конкретни Цели - за хубаво Време,Обилен Урожай,излекуване от Болести,Успех в Любовта,или Победа в Сражение.

Демагозите и Демонолозите няма как да манипулират Маната.Всяка тяхна Проба за манипулиране на Mаната се наказва строго и безпощадно.

С Демонизирането на езическите Богове Демагозите са се пробали да лишат Мана от Силите и.За което са си заслужили с пълна Мяра Наказанията и.
---

„Богинята Мана, която също както Ел, управлявала подземното Царство. Римляните я знаели като Мана или Мания. Духовете на Предците й били наричани "Манес", както при Грива на Лъв (Мane на англ.) и са били свързнаи с Култа към Змията,и Култа за Коня, свързан с Амазонките и Валкириите." - У-я

--

(Забележително е по какъв демагогски Начин Лингвоинженерите от юдeйски Произход са се пробвали да приравнят Ел с Мана,и Култа към Змията с Култа към Коня в горното Твърдение,като са ги вкарали в едно Изречение.

Всъщност Ел и Култът към Змията нямат нищо общо с Богинята Мана и Култа към Коня.


С Думата Демон Демагозите са се пробвали да лишат Богинята Мана от Властта и Утробата и.

„Мантра, санскритската Дума за сътворяване на Вибрации чрез произнасяне на Думи или Звуци, има същия Корен. Ману е и Името на индийската Версия на Ной, който преживял Потопа с Помощта на Великата Змия Васуки.

В по-ранни Времена Ману бил Утробата на Богинята." - У-я
---

„Мананан МакЛир (Manannan mac Lir), Бог на Морето и Властелин на Магиите.

Мананан е пан-келтско Божество, поне в Рамките на Британските Острови. В неговото Царство - Морето, са многото магически Острови, които се свързват с келтския Отвъден Свят.

Мананан е Пазител на Вратите към Отвъдния Свят. Многото му Имена включват "Господарят на Мъглите", "Господарят на Страната на Жените", "Господарят на Страната под Вълните"." - У-я

Както често се налага да казвам: Право в Десетката.

Келтите са почитали мъжкият Аватар на Богинята Мана.Името Господар(ка) на Страната на Жените ясно показва това.
---

Така са измислени Демоните от Латиноговрящите Лингвисти.

Демоните са всички пробвани да бъдат демонизирани от Демагозите езически Божества,Богинята Мана, и Силите на Природата.

Очеваден Пример за това е и как са изопачили Името на Мана - Мания,и Символ на какво са направили Думата Мания - Обсебване от Нещо,Вманиачаване,Маниащина.

---

Какво е Демагог

Самата Дума Демагог говори отлично за това какво се пробват да правят Демагозите.

Де-Маг-ог - Лишаване от,Унищожаване на,Отстраняване на,Отсъствие на Магията и Маговете.

Проба за лишаване на Магията и Маговете от Силата им.
Проба за унищожаване на Магията на Мон.

Проба за унищожаване на Магията и Силата на Думите и Природата.
---

Както го доказва Животът - напразни и безплодни Проби и напразни Усилия на Демагозите.

Езическите Вярвания в Силите на Небето,Природата,Земята са по-силни и по-могъщи от всякога.

И то сред обикновените Хора,и извън Пробите за Контрол и Изопачаване от Страна на отделни Клики и така наречените „тайни Общества".
Които безуспешно са се пробвали да запазят тези древни Знания само за себе си.

Макар,че Плявата,и Пробите за Фалшификация сред тези Знания е много.

Има истинско Възраждане на Суеверията,и връщане към Корените на Вярванията.

Магията на Думите и Магията на Природата са живи и пълни със Сила.

***********************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Прогнозис,Mana,Ясновидие,
Mayestro,Сказания,Bella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Съвети,Sofiya,Fatum
*******************************************************************************

Рейтингова История

Тайните на Рейтинга и Рейтинговите Агенции

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.

Буквалните Думи в буквален Смисъл.

Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
---

Опознай и разбери Езика,и Корените на Езика на Обществото,и ще разбереш Обществото.Канонът за еднаквите Съгласни гласи,че:

Всички Думи които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се скрита Същност.


РТ Раттауи(егип.Богиня,Жена на Монту)Аорта,Аорти,Рота,Роти,Юрта,Юрти,Рот(Уста),
Рита,Ритай,Ратай,Ратаи,Rata(новозел. Дърво),Rata(Арго,Рагу),Rat(Плъх),
Рат(Скъперник,Много Беден,беден като църковна Мишка,Джебчия),
Рата(Вноска за погасяване на Дълг),
Рату(Образец,Глава,Оглавяващ),
Рату(Идеален Промеждутък от Време),

Думата Рата има една и съща Скрита Същност с всички гореизброени Думи.


Всички са чували за Рейтинг и Рейтингови Агенции.

Всички които обичат да решават Кръстословици знаят думата Рата - Вноска за погасяване на Дълг.

Но кой знае,че Произходът на Думата Рейтинг е от Рата?

Rata - Rating.

Това е Първата Тайна на Рейтинга и Рейтинговите Агенции.

По Дефиниция на самата дума Рата,Рейтинговите Агенции имат Функцията и Предназначението да се пробват да определят Платежоспособността на юридическите и физическите Лица,доколко са способни да си плащат Вноските за погасяването на Дълговете си.

Така че, който няма Дългове - няма Нужда от Рейтинг,и от това някой да определя какъв му е Рейтинга.

Който е влязъл веднъж в Класациите на Рейтинговите Агенции - автоматично значи,че има Дългове.

Ако няма - ще се погрижат да има.

Подвеждащо е Класациите на Политици примерно да се наричат Рейтинги.Класацията си е Класация,а Рейтингът е свързан единствено и само с Дългове и Платежоспособност.
---

Кой има Интерес да знае доколко някой е платежоспособен,а това ще рече и какъв му е Рейтинга,какви са му Възможностите и Нуждите му да взима Заеми,и после да ги изплаща на равни Вноски - тоест да прави Рата?

Отговорът е ясен - имат Интерес да знаят това тези,които отпускат Дълговете - Сарафите и Банкерите.

Това е Втората Тайна на Рейтинга и Рейтинговите Агенции.

Тези Агенции са създадени от,и са с основно Предназначение да обслужват Интересите на Сарафите и Банкерите - така наречените Кредитни Институции.


Покрай тези кредитни Институции и Кредитите които отпускат,Думата Кредит която произхожда от Kredo,Kredere - Вяра,Доверие,Доверявам се,станаха мръсни Думи.

Самата Вяра,самото Доверие на инглиш станаха мръсни Думи.

Откъде накъде Вярата,Доверието да са асоциирани само с даването на Пари назаем срещу Лихва?

Откъде накъде Вярата,Доверието се асоциират с тоталното задлъжняване и умишленото вкарване в Дългове с високи Лихви на Човеците и Страните?
---

От къде идва Думата Рата - Вноска за погасяване на Дълг.

Думата Рейтинг я има само на немски и инглиш.

Но на инглиш няма Дума Рата с това Значение на Вноска за погасяване на Дълг.

На Инглиш Rata е новозеландско Дърво с червеникава Дървесина.

Затова пък има Rat - Плъх.

А едно от Значенията на Думата Rating е Налог,Облагане.
---

Рата с това Значение на Думата има в немския.Но е Rate.

Rate - Част от Сума,Вноска,Месечни Вноски,Изплащане на Части,Купуване на Изплащане.

А Rat е Съвет,давам,или получавам съвет,Съветник,админстр.Съвет.
Швейцарския Парламент също е Rat.
---

Нашенската Рата идва от испанския.

В испанския няма Rat,но има Rata със следните Значения:

Плъх,женски,Плъх,Мишка;

Дълга и тънка Опашка;

Джебчия;

Стиснат Човек,Скъперник;

Беден като църковна Мишка;

Никой не помръдва от Страх;

Пропорционална,съразмерна Част,Дял,Доза;

Пропорционално,Съразмерно,на Дози.
---

Подобно е Значението на Думата Рат,Рата и на френски:

Плъх,Скъперник,Рагу,Лоша Храна,и „Много беден съм".

Тове е Третата Тайна на Рейтинга и Рейтинговите Агенции - Думата Рата от която произлизат Рейтинга и Името на Рейтинговите Агенции има и други не толкова лицеприятни Значения:

Плъх,Мишка,Дърво,Лоша Храна,Скъперник,Джебчия,Беден като църковна Мишка,Много Беден,Никой не помръдва от Страх.
Тези Значения важат и за Рейтинговите Агенции,щом Рат Rat се съдържа в Името им.

---

Къде са Корените на Думата Рата с това и Значение на Вноска за Дълг в испанския и немския?

Тази Дума е заимствана и пробвана да бъде присвоена навремето от Сарафите от Авестийската Дума Рату.

Рату- Образец,Глава,Оглавяващ,
Рату - Идеален Промеждутък от Време.


Точно заради Значението на Думата Рату като Идеален Промеждутък от Време Сарафите са въвели внасянето на Ратата,на Вноската за погасяване на Дълг на точно определен Промеждутък от Време - всеки Месец,всяка Седмица,на две Седмици,на 6 Месеца,на Година и т.н.

Точно заради Значението на Думата Рату като Образец,Глава,Оглавяващ,Главен,и Рейтинговите Агенции са се нарекли така.

С Амбицията да се пробват те да бъдат оглавяващите всички Процеси в Обществото и да създават Образците за следване с даваните от тях рейтингови Оценки,а с това самите те да бъдат Главните,които да определят кой да има добър Рейтинг,кой не.

Това е Четвъртата Тайна на Рейтинга и Рейтинговите Агенции.

Думата Рата е изплагиатствана Дума от Авестийския точно заради гореизброените Значения.

Но после Думата заживяла свой Живот и придобила и други Значения,които са и прикачили Хората.

Покрай неприятните за всички Плащания и Изплащания на Рати,на Дългове,и Ратата,и определящите станали Плъх,Скъперник,Джебчия,Лоша Храна,Беден като църковна Мишка,много Беден.

С една Дума - Ратата,а с нея и Рейтингът станали мръсни Думи за Хората.

---

Взаимовръзката между Рейтинга и Налога,Облагането.

На инглиш Rating e едновременно Класиране,Градация,Рейтинг,и Налог,Облагане.

И Рейтингът,и Налозите се изразяват в някакви Стойности.

Според нормалната математическа Логика щом Стойността на Рейтинга расте - трябва да расте и Стойността на Налога.

Висок Рейтинг - високи Налози.

Така е по Дефиниция - щом и двете Значения се изразяват с един и същ Символ,в Случая с една и съща Дума - Rating,трябва едновременно да растат,или едновременно да намаляват.

Щом кредитният Рейтинг на някого е висок,значи той има Възможност да плаща по-големи Вноски,и по-високи Лихви,и по-високи Налози.

А не е така.

В Дейстителност е наложено точно обратното:

Висок Рейтинг - ниски Налози,ниско Облагане.

Това е Петата Тайна На Рейтинга и Рейтинговите Агенции.

Обърнатата пропорционалност между кредитния Рейтинг и Облагането,процентните Ставки по Дълговете,лихвените Проценти.
Целта на която е Пробата за облагодетелстването на Богатите,и разоряването на Бедните.

Това е Тайната на порочната в Идеологията си Практика с най-високите Лихви и с най-голямото Облагане да се натоварват най-бедните,и тези кито имат най-голяма Нужда от Пари.

---

Как се определя кредитния Рейтинг,и кой има Полза и Интерес от него.

За определяне на кредитния Рейтинг,на Платежоспособността на физическите и юридическите Лица се прави тъй нареченият Скоринг,Точкуване според точно определени Критерии.

Колкото са повече Точките,толкова е по-висок Рейтингът,и толкова по-лесно,и с ниска Лихва Заем може да вземе рейтингованият.

Тези Критерии са подбрани и формулирани така,че никой който наистина има жизненоважна и неотложна Нужда от Пари в определен Момент от Живота си,да няма Достъп до Заеми от Банки с ниска Лихва.

Както има един много точен Израз,че Банките отпускат Заеми само на тези,които нямат Нужда от Заеми.

Така всички останали,тоест обикновените временно закъсали Човеци съвсем съзнателно се тласкат в Лапите на Лихварите - така наречените кредитни Институции за бързи и лесни Кредити.
Но затова пък с огромни и непосилни Лихви и Вноски.Които после трудно успяват да се отърват от дълговото заробване.

Тези лихварски Институции пак са Отрочета и Собственост на същите тези Сарафи и Банкери,които са създали и притежават Банките и Рейтинговите Агенции.

Другата Разновидност на дълговото заробване на Хората са кредитните Карти.
Така са заробени всички,които имат кредитни Карти в Щатите и в западните Страни.

Това е Шестата Тайна на Рейтинга и Рейтинговите Агенции.

Като Структури в самите Банки,те всъщност обслужват Интересите на Лихварите с техните повишени и тенденциозни Критерии за Платежоспособност,заради които обикновените Човеци нямат Достъп до Заеми с изгодни Условия и ниски Лихви,и умишлено са вкарвани в Лапите на Лихварите от „Бързите Кредити".

---

Каква е Взаимовръзката между Рейтинга на Държавите,Интересите на Сарафите и Рейтинговите Агенции.

В Статията си за Тайните на Лихвата изясних,че Думите Лихва и Интерес са една и съща Дума на инглиш,френски,испански и италиански.

Така колкото по-големи Интереси имат Сарафите към дадена конкретна Държава,толкова Рейтингът на тази Страна е по-нисък,и толкова са по-високите лихвените Ставки в нея.

Всички Сарафи и кредитни Институции по Дефиниция на самата Дума Интерес,която в същото Време е и Лихва,имат Интерес тези Лихви да са по-високи.Така те печелят повече от Дълговете които са раздали,и съвсем умишлено и целенасочено се вкарват в дълговия порочен Кръг „интересните" Страни.

И не само Лихвите са важни.Интересите често са чисто политически,идеологически и стратегически,и са свързани с Влияния,Пазари и Емоции.
Което отлично си пролича при Играта с Рейтингите на нарочените за PIGS европейски Страни.

„Логиката" на Емоциите на Лихварите с тези Страни е такава: Не ми харесваш,мразя те,имам ти Зъб,защото навремето сте ни гонили,и искам сега да ти го върна тъпкано,като те направя свой Длъжник."
---

Как се повишават Лихвите? Като се понижава Рейтингът.

Тук е Ролята на рейтинговите Агенции,които на Практика изпълняват Волята на Сарафите и Банкерите.

Това е Седмата Тайна на Рейтинга и Рейтинговите Агенции.
Колкото по-големи Интереси имат Сарафите и Банкерите към определена конкретна Страна,толкова по-нисък Рейтинг и определят Агенциите.

Рейтингът се пробва да се използва като Инструмент за налагане на Интересите на Сарафите.

По-големи Интереси - по-нисък Рейтинг - по-високи Лихви(Интереси).

Основният Интерес е Пробването за дълговото заробване на конкретната Страна.

Така тази Страна щом стане финансово зависима от Кредиторите си,вече ще е принудена да играе по тяхната Свирка,както се казва.

---

Неслучайно Рата има една и съща Скрита Същност и с Ратаите.

Рейтинговите Агенции са Ратаите за Част от мръсната Работа на Сарафите.
Поради самото Естество на Работата им Агенциите имат Достъп до вътрешната Информация,и до всички Баланси,Сметки и Планове на всички рейтинговани от тях Обекти и Субекти.
Така те изпълняват и проучвателна Дейност за Лихварите.

---

Която мръсна Работа все повече излиза наяве,и предизвиква основателното Негодувание на всички зависими от Рейтингите на Агенциите.

Излизат наяве и Фактите за това как са определяли най-високи Рейтинги на Причинителите на Кризата през 2008.

Рейтинговите Агенции вече изгубиха Авторитета си.
Времето на Сарафите,Лихварите,Банкерите и на Рейтинговите Агенции свърши.
Рейтинговането и Рейтинговите Агенции са Отрочета на западните Страни.
Времето на западните Страни свърши.

***********************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Прогнозис,Mana,Ясновидие,
Mayestro,Сказания,Bella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Съвети,Sofiya,Fatum
*******************************************************************************

 


Изработка violeta.bg