Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Тайните на Облигациите Печат Е-мейл

Тайните на Облигациите.

Как са се вкарали всички Държави в Дългове.
Виновниците за дълговата Криза

Проби за Абракадабристика и Лингвоинженеринг

Noblesse oblige,Nobility obliges

„Купонджиите"

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.

Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.
Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Облигацията е Документ за Дълг, т.е. за предоставена парична Сума на Кредит от Притежателя на Облигацията на нейния Издател (Емитент). Облигацията е вид ценна Книга на Кредитора, и като такава е с предварително фиксиран твърд (постоянен) Доход под Формата на Купони (Лихва) и изплащане на Главница на Падежа, в зависимост от Вида на самата Облигация.

Както българското така и западноевропейското Законодателство не познава легално Определение на Облигацията. Именно поради Липсата на легална Дефиниция правната Наука разглежда Облигацията в нейните два Аспекта — като ценна Книга и като паричен Заем предоставен на акционерно Дружество или командитно Дружество с Акции.

В повечето случаи Правото на Лихва се материализира чрез т.нар. лихвени Купони, които са отпечатани на различен хартиен Носител от самата Облигация.

Облигацията като ценна Книга материализира едно Вземане, състоящо се от Главница и Лихва. Длъжникът по облигационния Заем (в случая АД или КДА) е длъжен да изплати сумата на Падежа. Изплащането е поетапно и става чрез предявяване на Купона.

Между Договора за Заем и Облигацията има някои Разлики. Договорът за Заем е неформален и едностранен Договор, по който ако се дължи Лихва, тя трябва да е изрично уговорена. Облигацията е двустранен формален Договор, по който задължително се дължи Лихва.

---Цитати У-я

Какво значи самата Дума Облигация.

Както всички Тайни,които разкривам тук в тази Тема,и Тайните на Облигациите са скрити в самите Думи.
Самите Думи разкриват Тайните на Понятията наречени с тях.


Думата Облигация е една от най-коварните и в същото Време една от най-„сладките" Думи измисляни някога от Лихварите Лингвисти.

Такива Думи са и Кредит и Инвестмент.

„Сладка" в Смисъл на „Сладка Работа",с която се пробват да си докарват гарантирани Печалби и Облаги без да се налага да работят.

Това е Първата Тайна на Притежателите на Облигации - самият Факт,че имат Облигации,им гарантира сигурни Печалби точно защото притежават именно Облигации - с гарантирана Лихва и Доходност.
---

На инглиш Облигация е:

Bond,Share,Stock,Gilt-edged,Gilts.

Bond освен това е Връзка,Сноп,Възел,Пакет,буквално Бант,Бинт - Лента за връзване.

Bond e Думата на инглиш,която отговаря по Същност и Смисъл на така наречената Фасция - Фашия,за която писах в Материала си за Тайните на Символите.

На италиански е Fasciatura - Превръзка,Бинт,Превързване;

Думата Фашия има Значение на измамно,постигнато чрез Омагьосване любовно обвързване.

На испански Fascinacion,Фашинасион е Урочасване,Заслепяване,Заслепение,Обаяние,неустоимо Привличане,Измама.


Така с тези Бондове все едно се пробва да се обвързват тези,които ги издават,и тези,които ги притежават чрез измамно Обвързване.

Това е Втората Тайна на Облигациите.

По Дефиниция на самата Дума Bond Емитентите на Облигациите,и Притежателите на тези Облигации са все едно обвързани чрез измамно Заслепение.
Водещият във Връзката е този,който притежава Бонда - Лентата.

---

Gilt освен,че е Облигация на инглиш,е и Позлата,външна,повърхностна,привидна Привлекателност,и Разваляне на Илюзията,показване на истинския Вид на Нещо.

Така става ясно,че Облигациите по Дефиниция на самата Дума са фалшива,привидна Привлекателност - нещо,което е позлатено,а не златно.

Придава им се измамна,външна Привлекателност,за да се продават,и да бъдат търсени като Инвестиции.

Целта за това е ясна - Измама. Продажба на позлатени Кюлчета,на Цената на истински златни Кюлчета примерно.

С каквито фалшиви „златни" Кюлчета със Волфрам вътре са подменени всички истински златни Кюлчета в Трезорите,където е прибрано Златото на много Страни уж за Съхранение.

Това е Третата Тайна на Облигациите - по Дефиниция на самата Дума Gilt те се правят да изглеждат измамно привлекателни с Цел да се продават,но всъщност са без Покритие - както е със щатските Облигации.
---

Освен това:

Думата Gilt - Облигация е с една и съща Скрита Същност с Guilty - Виновен.

Gilts - инглиш Облигациите по Дефиниция на самата Дума са Виновници за Кризата.

Stock освен,че е Облигация,и че има още изключително много Понятия наречени с тази Дума на инглиш,а в нашия Език е Стока,но значи още и дървени Окови,Пранги на Затворник.

Това е Четвъртата Тайна на Облигациите.По Дефиниция на самата Дума Gilt те са виновни за трупането на Дългове от Държавите,и превръщането на Притежателите на Stock в оковани в Пранги Затворници.
---

Изключително показателен е Фактът,че точно на инглиш бягат като Дявол от Тамян да наричат Облигациите си Облигации.

Така се разбира,че Измислячите на тази Дума Облигация са говорещите инглиш Сарафи.

Но затова пък точно на инглиш отлично се разкрива какви са всички Облигации издавани от говорещите инглиш Страни - Книжа,които обвързват измамно чрез привидна Привлекателност,но всъщност са без Покритие,Виновници за трупането на Дългове,и Пранги,Окови на Краката на Страните Емитенти,които са като Затворници за Кредиторите си.

---

На инглиш Думата Obligation,Облигация е Задължение,Ангажимент,Длъжен,Принудителна Сила,Морален Дълг,Задълженост,Задължавам,Обвързвам,Отплащам се.

Това е Петата Тайна на Облигациите.

С избягването да нарекат Облигациите си с английската Дума Obligation,както всъщност трябва да се наричат,и както са наречени на другите западни Езици,говорещите инглиш Страни емитиращи Облигации,са се пробвали да избегнат точно това.

Пробвали са да избегнат:

да имат Задължения,
да имат Дългове,
да имат Ангажименти към Притежателите на техните Облигации,
да се чувстват длъжни към тях,
да се чувстват задължени към тях,
да се чувстват обвързани,
пробвали са се да избегнат да им се прилага принудитена Сила за да спазват Задълженията си,
пробвали са се да избегнат да имат морален Дълг към тези,които инвестират в Облигациите им,
пробвали са се да избегнат да им се отплащат по какъвто и да е били Начин за това,че въпреки,че ги мамят като им продават Облигации без Покритие,и с много ниска Доходност,и са Виновници за трупането на Дългове,всички продължават да влагат Парите си в Облигациите им като последните Глупаци.

Пробвали са се да избегнат крилатия Израз Noblesse oblige - Благородството задължава,за инглиш Облигациите.

Никакво Благородство,което да ги задължава по какъвто и да е било Начин,само Търговия с всичките и Трикове за подмамване на заблудени Инвеститори,и Продажба на фалшиви Стоки с привлекателна Външност и хубава Опаковка,но които всъщност са Боклуци.

Точно затова Щатите трупат Дългове и емитират Облигации като за световно,както се казва,и отдавна са превърнати във вечните Длъжници.

---

Думата Obligation е от Шано Думите,за които писах Материал по-горе в тази Тема.

Obliga - Tion

Obliga според Канона за еднаквите Съгласни е с една и съща Скрита Същност с Облага,Блага.

Това е Шестата,най-съкровената Тайна на Облигациите.

На инглиш Облигация се изговаря като Облигейшън - Облигей-Шън.

Така самата Дума буквално значи Облага,Облаги за Шион.
Задълженията (Облигациите) за всички да са Облаги за Шион.

Пробвали са се да използват Името на Благата Богиня за своето собствено облагодетелстване,злоупотребили са с Името и.

Ето как Дълговете,Задълженията каквото значи самата Дума Облигация на инглиш,които емитират Страните и всички частни и корпоративни Емитенти,всъщност се пробват да се превърнат в Блага,Облаги за притежаващите ги.

Като в същото Време техните Облигации на инглиш не са наречени Облигации,а Бонд,Сток и Гилт.

Така,че всички,които притежават,и инвестират в Бонд,Сток и Гилт,всъщност си влагат Парите във всичко гореизброено по-горе за тези Думи,но не и в Блага.

---

На испански Облигация е една и съща Дума със Задължение - Obligacion,и се чете като Облигасион,

На немски е Облигация и Задължение също са една Дума - Obligation,

На френски Думата за Облигация и Задължение също са една и съща - Obligation,и се чете като Облигасион.

На италиански Задължение е Obbligo,а Облигация е Obbligazione - Облигационе.

Така Облигациите емитирани от всички Страни с официални немски,френски и испански Езици са пробвани да се превърнат в Задължения,Дългове за Емитентите,и носещи Облаги за Шион.
---

Точно заради тази Скрита Същност на Думата Obligation няма легална юридическа Дефиниция за това що е то Облигация.

Това е Седмата Тайна На Облигационерите.

Както българското така и западноевропейското Законодателство не познава легално Определение на Облигацията.

Именно поради Липсата на легална Дефиниция правната Наука разглежда Облигацията в нейните два Аспекта — като ценна Книга и като паричен Заем предоставен на акционерно Дружество или командитно Дружество с Акции.

Облигациите са Задължения,Дългове за емитиращите ги,и гарантирани Облаги за Заемодателите,Кредиторите по Дефиниция на самата Дума.

---

Coupon

„Купонджиите"

Облигацията е двустранен формален Договор, по който задължително се дължи Лихва.

В повечето случаи Правото на Лихва се материализира чрез т.нар. лихвени Купони, които са отпечатани на различен хартиен Носител от самата Облигация.


Самото наричане на Лихвата дължима по Облигациите Купон си направо купонджийска Работа,както се казва.

Купонна Система в Действие.

Купон,Coupon е с една и съща Скрита Същност с Купен,Купени,и съдържа в себе си Името на римската Богиня на Изобилието и Богатсвото Copia.

Лихва на инглиш е interest.

Това е Осмата Тайна на Облигационерите.

Точно заради Скритата Същност на Думата Obligation,която съдържа Думата Блага по Името на Благата Богиня - Богинята даваща Благата,и Лихвата е наречена по Името на римската Богиня на Изобилието и Богатството Копиа.

Пробвали са се да се подсигурят двойно,както се казва.

И в същото Време Думата значи Купен,Купени - с купуването на Облигациите на дадена Страна все едно и самата Страна е купена,като в същото Време самата Страна си плаща за собственото Купуване като изплаща Купоните по Облигациите.

Както се казва - брилянтно.

Супер Купон и гарантирано купонясване за Облигационерите.

---

Деветата Тайна на Облигациите е,че докато Страните продължават да емитират Облигации,ще са вечните Длъжници по Дефиниция на самата Дума.

Ще продължават да затъват все по-дълбоко в Дългове,ще продължават да пълнят Гушите на Облигационерите,и ще продължават да са зависими от,и обвързани с тях и с рейтинговите Агенции,които вършат мръсната Работа на Лихварите.

Който иска да се измъкне от Лапите им - трябва да изхвърли Термина Облигация от Пакета Ценни книжа,които емитира.

---

Думата Облигация е една от най-коварните и в същото Време една от най-„сладките" Думи,от така наречените финансови Инструменти,измисляни някога от Лихварите Лингвисти.

Купувачите на Дългове,Купувачите на Задължения,които печелят на Гърба на Длъжниците си са най-презряното и наказвано от всички Богове Племе,и най-презряното и наказвано от Майката на всички Богове човешко Племе.

Злоупотребата с Името на Благата Богиня се вижда от Окото на Провидението.

Злоупотребата с Името на Копиа се вижда от Окото на Провидението.

Злоупотребата с тях се наказва сурово,и веднага.

Злоупотребителите губят завинаги Благата,Изобилието и Богатството си.

*************************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Прогнозис,Roza,Mana,Ясновидие,
Mayestro,Ggala,Сказания,Bella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Ayriya,Съвети,Sofiya,Balkan,Fatum
**************************************************************************************

 


Изработка violeta.bg